Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Počedělice
Obec Počedělice Orasice, Volenice

11.-12.6.2024 z důvodu školení úřad uzavřen. 

Děkujeme za pochopení

Požární plán


Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
Požární řád obce Počedělice

Zastupitelstvo obce Počedělice se na svém zasedání dne 27. 6. 2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Počedělice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Počedělice (dále jen „obce“) je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Počedělice (dále jen „SDH Počedělice“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec pověřuje:
  – zastupitelstvo obce k projednání stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců a vždy po mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
  – velitele SDH Počedělice prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.(1)
 2. Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje činnosti, si prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí(2) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně.
 3. Obec nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 4. Základní povinnosti občanů a podrobnosti o povinnostech občanů při předcházení požárům a při jejich zdolávání včetně všeobecných povinností právnických a podnikajících fyzických osob při předcházení požárům a při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného vzniku požáru se zřetelem na místní situaci je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno ohlašovnou požárů, uvedenou v čl. 7 odst. 2 této vyhlášky.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

SDH Počedělice, kategorie, početní stav a vybavení

 1. Obec Počedělice zřizuje jednotku SDH Počedělice. Dislokace, kategorie a početní stav SDH Počedělice a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 2. Členové jednotky SDH Počedělice se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do Hasičské zbrojnice v obci nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky SDH Počedělice.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Obec zabezpečuje zdroj vody pro hašení požárů, který musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Jedná se o:
  – přirozené - řeka Ohře pro místní část Volenice, Orasice, Počedělice
  umělé  
  Město stanovuje další zdroje vody pro hašení požárů:
  – umělé - hydrantová síť SčVaK (podzemní hydranty určené k odběru vody pro požární účely) pro místní část Orasice, Volenice a Počedělice
 2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu (příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 této vyhlášky a jednotce HZS Ústeckého kraje, územní odbor Žatec.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen(3) tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

 1. Vlastimil Jindřich (velitel SDH Počedělice) tel. 415 67 65 07, Počedělice 54,
 2. Eva Smetanová (starostka Obce Počedělice) tel. 415 67 67 38, Počedělice 26
 3. ObÚ Počedělice, tel. 415 67 61 15, Počedělice 11
 4. Anna Purchartová, tel. 415 69 31 09, Volenice 14
 5. Miroslav Kouřimský, tel. 725 389 570, Orasice.

Obec nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí místním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu

z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje(4) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….

Karel Lang, místostarosta

……………………………….

Eva Smetanová, starostka


Vyvěšeno na úřední desce dne: ..................……………….
Sejmuto z úřední desky dne: ............................................


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád obce Počedělice

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

Požární poplachový plán

Pro město–obec: Počedělice, Počedělice

I. stupeň

Jednotka

 • HZS Louny
 • SDH Počedělice
 • SDH Černčice
 • SDH Koštice

II. stupeň

Jednotka

 • SDH Veltěže
 • SDH Libčeves
 • SDH Cítoliby
 • SDH Líšťany
 • SDH Postoloprty
 • SDH Peruc

Pro město–obec: Počedělice, Orasice

I. stupeň

Jednotka

 • HZS Louny
 • SDH Počedělice
 • SDH Koštice
 • SDH Černčice

II. stupeň

Jednotka

 • SDH Libčeves
 • SDH Veltěže
 • SDH Cítoliby
 • SDH Líšťany
 • SDH Postoloprty
 • SDH Peruc

Pro město–obec: Počedělice, Volenice

I. stupeň

Jednotka

 • HZS Louny
 • SDH Počedělice
 • SDH Koštice
 • SDH Libčeves

II. stupeň

Jednotka

 • SDH Černčice
 • SDH Veltěže
 • SDH Cítoliby
 • SDH Líšťany
 • SDH Peruc
 • SDH Postoloprty


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád obce Počedělice

A) Dislokace, kategorie a početní stav jednotky SDH Počedělice

Dislokace, kategorie a početní stav jednotky SDH Počedělice
Dislokace SDH Počedělice
Kategorie SDH Počedělice
Minimální počet členů
Počet členů družstva
Počedělice JPO V 18 1 + 3

B) Vybavení jednotky SDH Počedělice

Vybavení jednotky SDH Počedělice
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Počet
PPS 12 2
NA BARKAS 1

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád obce Počedělice.

1. Základní povinnosti občanů

1.1. Občané jsou povinni
 1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 2. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 4. obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 5. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 6. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 7. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 8. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 9. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
1.2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
1.3. Pomoc při zdolávání požárů

1.3.1. Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

 1. provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 2. uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 3. ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
 4. poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánu obce.

1.3.2. Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánů obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Každý, kdo poskytne věcnou pomoc při zásahu jednotek PO, má nárok na náhradu vzniklých výdajů dle zvláštních předpisů.

1.4. Osvobození od povinnosti poskytnout pomoc

Občan není povinen poskytnout pomoc uvedenou v §18 a 19 zákona, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

1.5. Vstup na nemovitosti
 1. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklízení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
 2. Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, o tomto vstupu musí být krajským úřadem nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
 3. Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce b), rozhodne krajský úřad nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

2. Podrobnosti o povinnostech občanů při předcházení požárům a při jejich zdolávání

2.1. Povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně uvedených v §2 odst. 1 zákona, návodů a pokynů upravujících požadavky požární ochrany dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále
 1. při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné nebo plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,
 2. při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi, při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár, nebo jej dále rozšiřovat apod.,
 3. při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.
2.2. Povinnost občanů podle §17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy apod.
2.3. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
2.4. Občan nesmí
 1. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 2. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
 3. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 4. omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
 5. používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 6. provádět vypalování porostů.

3. Všeobecné povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při předcházení požárům a při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

3.1. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny při své činnosti v plném rozsahu dodržovat ustanovení zákona a navazujících prováděcích předpisů.

3.2. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují následující činnosti:

 1. skladování produktů zemědělské výroby – sláma, seno, krmiva
 2. sklizeň zemědělských plodin, hlavně obilovin
 3. skladování PHM v areálech zemědělských firem
 4. pálení větví a klestí v lesích
 5. autoopravna
 6. pneuservis
 7. prodej PB lahví
 8. opravna zemědělských strojů

3.3. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje – období sucha, od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku

3.4. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují:

Objekty sloužící zemědělské výrobě:

 • Počedělice – soukromí zemědělci: p. Jindřich, p. Ing. Říha, p. Beránková
 • Orasice – ZD Orasice

Autoopravna:

 • Volenice: p. Jelen

Požární bezpečnost je v těchto objektech zajišťována dodržováním předpisů o požární ochraně.

(1) Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ze dne 12. 11. 2003

(2) § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

(3) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

(4) Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
7:15–16:45 hod.

Munipolis

Munipolis

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 21 °C 9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 26/12 °C
neděle 16. 6. déšť 24/15 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 27/16 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

 • Počedělice
 • Volenice
 • Orasice
nahoru