Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Počedělice
Obec Počedělice Orasice, Volenice

Sociálně-právní ochrana dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Obecní úřad Počedělice je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Louny.

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

 • podle § 10 odst. 1 písm. a) povinen vyhledávat děti uvedené v § 6 zákona (děti ohrožené, na něž se vztahuje sociálně  právní ochrana); tzv. vyhledávat ohrožené děti
 • podle § 10 odst. 1 písm. b) povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti;
 • podle § 10 odst. 1 písm. c) povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte;
 • podle § 10 odst. 1 písm. d) povinen projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
 • podle § 10 odst. 1 písm. e) povinen sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovu ohrožující;
 • podle § 10 odst. 1 písm. f) povinen poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů;
 • podle § 10 odst. 1 písm. g) povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona;
 • podle § 13 odst. 3 obecní úřad s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl;
 • podle § 15 odst. 1 – ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností;
 • podle § 32 odst. 1

a) zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
f) nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

 • podle § 37 odst. 1 povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb dítěti uvedenému v § 2 odst. 3 zákona (dítětem je ale v tomto případě cizinec), ocitlo-li se takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. O opatřeních neprodleně informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností;
 • podle § 51 odst. 3 písm. a) obecní úřad na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření;
 • podle § 51 odst. 3 písm. b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
 • podle § 51 odst. 3 písm. c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte;
 • podle § 51 odst. 3 písm. d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu;
 • podle § 56 vede „zjednodušenou“ evidenci a spisovou dokumentaci dle čl. 34 a 35 Směrnice MPSV čj.: 2013/26780-21 (ze dne 19. 9. 2013) o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace.

V Obecním úřadu Počedělice  není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad Počedělice tvoří:

 • starosta – Eva Smetanová
 • místostarosta – Karel Lang

Úřední hodiny:
Pondělí 8,00–17,00 hodin a Středa 8,00–17,00 hodin

Podatelna: m.drastova@mulouny.cz

Telefon: 415 676 115
Mobil: 724 181 158

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 473/2012 Sb.:

1. Místní a časová dostupnost

 • u obecního úřadu se nehodnotí.

2. Prostředí a podmínky

2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany je realizován v prostorách objektu obecního úřadu.

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.
3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

V Obecnímu úřadu Počedělice není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad Počedělice tvoří:

 • starosta: Eva Smetanová
 • místostarosta: Karel Lang

Úřední hodiny: Pondělí 8,00–17,00 a Středa 8,00–17,00

Podatelna: m.drastova@mulouny.cz

Telefon: 415 676 115
Mobil: 724 181 158

5. Přijímání a zaškolování

Vzhledem k tomu, že v obecním úřadu Počedělice není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.

6. Profesní rozvoj zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že v obecním úřadu Počedělice není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.

7. Prevence

7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně  vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.
7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

Obecní úřad Počedělice monitoruje dění v obci v oblasti aktivit pro děti (rodiny s dětmi či při společenských akcích). Při své činnosti úzce spolupracuje s Městským úřadem Louny a dále se subjekty, které mají svou činnost, zaměřenou na preventivní aktivity. Zejména se jedná o: Mateřskou školu, Základní školu, Policii ČR, Zdravotní středisko.

Z jednání se subjekty je vždy pořízen stručný záznam, který se ukládá v kanceláři starosty.

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.
8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.
8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

Pravidla postupu pro přijímání a evidenci jednotlivých případů je možné informace přijímat telefonicky – OÚ 415 676 115, starosta 724 181 158

vzít v úvahu zákon o SPOD a Směrnici MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 upravující rozsah evidence a obsah spisové dokumentace. Případ se neprodleně předává obci s rozšířenou působností.

V případě ohrožení života a zdraví dítěte je neprodleně přijímáno opatření k zajištění dítěte (tj. poskytnutí zejména neodkladné péče dítěti) a kontaktován obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Oznámení přijímá starosta, příp. místostarosta . Informaci a podnět ohledně možného ohrožení dítěte může obecní úřad obdržet rovněž od kterékoli fyzické osoby (§ 7 odst. 2 zákona o SPOD), anebo např. ze školy, od lékaře, policie či jiného subjektu. Na obecní úřad se může s žádostí o pomoc obrátit rovněž samo dítě, a to i bezvědomí rodičů (§ 8 odst. 1 zákona o SPOD).

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

9b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.
Zaměstnanci obecního úřadu znají a při výkonu sociálně-právní ochrany respektují Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte, obecná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, atd.
V případě osob se specifickými potřebami jsou využívány veškeré dostupné formy komunikace, k jednání jsou přizváni zástupci právnických či fyzických osob, které jsou schopny usnadnit komunikaci (zejm. se jedná o tlumočníky do znakové řeči, podpůrce osob apod.).

10. Kontrola případu

10a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů.
Kontrola je prováděna dle potřeby a četnosti případů řešených v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

11. Rizikové a nouzové situace

11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení.

Riziko zranění zaměstnance při zajišťování opatření ve prospěch dítěte podle § 15 a 37 zákona – způsoby řešení (např. agresivní klient – jednání s ním se účastní minimálně dva pracovníci nebo je přivolána městská či státní policie atd.).

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí

12a Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.
12b Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

O dětech, které jsou zařazeny v evidenci obecního úřadu, vede Obecní úřad Počedělicspisovou dokumentaci dle § 56 zákona č. 359/199Sb. a čl. 34 a 35 prováděcí Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.

Pozn.: Jedná se o jednoduchou evidenci a spisovou dokumentaci dětí, jímž obecní úřad ve své působnosti poskytl pomoc a ochranu. Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici MPSV.

13. Vyřizování a podávání stížností

13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.
13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností jsou k dispozici  přímo na obecním úřadu v Počedělice.

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.
Obecní úřad zde úzce spolupracuje s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který je klíčovým článkem v soustavě orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Předloženo a schváleno ZO na zasedání ZO dne 16. 4. 2015


Eva Smetanová
Starostka obce

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
7:15–16:45 hod.

Munipolis

Munipolis

Svátek

Svátek má Karolína

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní koupací den
 • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Zítra má svátek Jindřich

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den gumových medvídků

Počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 26/14 °C
úterý 16. 7. jasno 29/16 °C
středa 17. 7. jasno 33/19 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec - úrody blíženec.

 • Počedělice
 • Volenice
 • Orasice
nahoru